✓ Goedkoopste v/d Bollenstreek!

✓ Bedragen incl. btw

Beste bezoeker, voor 1e kerstdag zijn er helaas geen stackchair stoelen meer beschikbaar.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Partyverhuur Bollenstreek

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contact tussen de huurder en verhuurder omtrent het verhuurbedrijf Partyverhuur Bollenstreek. Hierbij gaat het om alle overeenkomsten, aanbiedingen, diensten, goederen en overige materialen.
1.2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en gelden alleen voor het specifieke geval waarvoor de uitzondering is opgesteld.
1.3. De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst tussen Partyverhuur Bollenstreek en de huurder kunnen niet door de persoon of instantie aan derden worden overgedragen, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is verleend.
1.4. Overige algemene voorwaarden en voorwaarden van de huurder kunnen in geen geval worden geaccepteerd zonder hiervoor schriftelijk anders is overeengekomen en is bevestigd door Partyverhuur Bollenstreek.

Artikel 2. Aanvragen en prijsopgaven
2.1. Offertes en prijsopgaven zijn voor zowel de consument als overige instanties geheel gratis en vrijblijvend. De geldigheid van het aanbod is, afhankelijk van de periode tussen de aanvraag en het gebruik, tot 2 werkdagen voor het evenement geldig. De prijsopgave kan, op grond van overige dubieuze praktijken ten alle tijden door Partyverhuur Bollenstreek worden herroepen.
2.2. De prijzen en productspecificaties welke op de website worden getoond zijn informatief van aard en worden onder voorbehoud van fouten getoond. Deze weergaven zijn een aanduiding en zijn voor Partyverhuur Bollenstreek niet bindend.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1. De huurovereenkomst dient rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Partyverhuur Bollenstreek de aanvraag schriftelijk heeft bevestigd. Deze algemene voorwaarden en opdrachtbevestiging zijn leidend bij de overeenkomst tussen de huurder en verhuurder.
3.2. Bij wijzigingen van de aanvraag, nadat het product(en) zijn geleverd, dient dit ten alle tijden in overleg met de verhuurder te worden overeengekomen en schriftelijk te worden bevestigd.
3.3. Door, onder of wederverhuur van de producten van Partyverhuur Bollenstreek is niet toegestaan zonder schriftelijke overeenkomst.
3.4. Partyverhuur Bollenstreek heeft het recht om de huurovereenkomst ten alle tijden, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen. Dit kan plaatsvinden, indien naar oordeel van Partyverhuur Bollenstreek, de gehuurde goederen door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Artikel 4. Prijzen
4.1. De huurder dient voor levering van de producten het gehele bedrag per bank of doormiddel van contante betaling aan Partyverhuur Bollenstreek over te maken. Na ontvangst van de betaling is de aanvraag definitief en dit komt alleen tot stand als de betaling binnen de aangegeven termijn is overgemaakt. Bij niet tijdige betalingen bestaat de kans dat het aanbod is komen te vervallen, in dit geval is Partyverhuur Bollenstreek niet aansprakelijk voor eventuele schade van de huurder.
4.2. Omtrent alle aanvragen zijn de prijzen die Partyverhuur Bollenstreek beschrijft van toepassing op de aanvraag. Na aflevering bij de huurder is het de verantwoording van de huurder om de gehuurde goederen te gebruiken en behandelen zoals zodanig wordt beschreven in de beschrijving of zoals op de verhuurshop wordt aangegeven.

Artikel 5. Betaling
5.1. De betaling dient voor aanvang van de huurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen, zoals bij contante betaling bij aflevering.
5.2. Indien de producten worden opgehaald zal er een financiële borg worden toegepast.
5.3. In het geval van een geschil met de huurder, en hier kosten aan zijn verbonden, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van de huurder.

Artikel 6. Annulering
6.1. De huurder kan gebruik maken van de mogelijkheid tot annulering. Dit dient ten alle tijden uitdrukkelijk naar Partyverhuur Bollenstreek te worden gecommuniceerd. Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de gehuurde goederen, of nog niet zijn afgeleverd, dan kan het eventueel overgemaakte bedrag worden teruggestort.
6.2. Annulering dient bij voorkeur telefonisch te worden doorgegeven. Een annulering is definitief als dit door beide partijen is bevestigd.
6.3. Er kan tot 5 dagen voor de bezorgdatum van het evenement kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering op de dag van het evenement (/bezorgdag) of 1 dag voor de bezorgdag wordt het gehele huurbedrag in rekening gebracht. In het geval van annulering op 2 dagen voor de bezorgdag wordt 75% van het huurbedrag in rekening gebracht, 3 dagen 50% en 4 dagen kan tegen betaling van 25% van het huurbedrag.

Artikel 7. Levering, ophalen en risico
7.1. De gehuurde producten worden tot de voordeur bezorgd, tenzij anders is overeengekomen.
7.2. Bij bezorging tot verder dan de voordeur kan op geen enkele manier de bezorger verantwoordelijk worden gehouden voor schade ten gevolge van het plaatsen van producten in en om de bezorglocatie of het woonhuis.
7.3. De huurder is verantwoordelijk voor de toegang tot de ruimte en de mogelijkheid om de gehuurde producten op de plaats van gebruik te kunnen plaatsen.
7.4. De producten worden op de dag van gebruik beschikbaar gesteld en worden opgehaald/ gebracht in overleg tussen de huurder en Partyverhuur Bollenstreek. De tijd waarop de producten na overeenkomen worden gebracht en gehaald geschied in overleg tussen de huurder en verhuurder.
7.5. Voor het ophalen van producten geldt een minimum orderbedrag van € 50,- euro excl. btw, tenzij anders overeengekomen.
7.6. Waarbij van toepassing kan de mogelijkheid tot het ophalen van producten worden uitgesloten.
7.7. Bij het ophalen van producten wordt € 10,- euro administratie kosten in rekening gebracht.

Artikel 8. Uitvoering v/d overeenkomst
8.1. De aanvraag en/of overeenkomst wordt door de medewerker bij Partyverhuur Bollenstreek met vakmanschap behandeld en uitgevoerd.
8.2. Partyverhuur Bollenstreek is gerechtigd om zonder toestemming van de huurder de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan derden welke over dezelfde capaciteiten als Partyverhuur Bollenstreek beschikken.
8.3. De huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Partyverhuur Bollenstreek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Partyverhuur Bollenstreek worden verstrekt.
8.4. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken;
De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en verzekeringen tegen schade en diefstal b) Mits van toepassing aansluitmogelijkheden voor elektrische machines (220V/380V, 16Amp), verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie binnen een redelijke afstand.
8.5. De huurder is verplicht om zorg te dragen over de gehuurde producten. Wanneer van toepassing, zal de huurder de producten schoon en zonder onacceptabele beschadigingen retour brengen. Als producten hier niet aan voldoen dan heeft Partyverhuur Bollenstreek het recht om hiervoor de bijbehorende kosten, bij de huurder, in rekening te brengen. Denk hierbij aan het spoelschoon retour leveren van glaswerk en servies. Wanneer glaswerk en servies niet is afgespoeld wordt € 2,50 euro / glaskrat in rekening gebracht.
8.6. De Huurder mag tijdens de huurperiode niets veranderen aan de gehuurde producten dan wel dat goed gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor dat goed voor wordt gehuurd.
8.7. Linnen mag vuil worden geretourneerd, schoonmaakkosten zijn inbegrepen. In het geval van extreme vlekken (zoals kaarsvet of inkt) wordt er € 5,- in rekening gebracht om de vlek te laten verwijderen.
8.8. De gehuurde producten dienen op de retourdatum klaar te staan zoals ze zijn afgeleverd. D.w.z. in kratten, opgestapeld, in opbergsysteem enzovoorts.
8.9. Voor het eventueel opzetten en afbreken van gehuurde producten kan in overeenkomst tussen de huurder en Partyverhuur Bollenstreek een bedrag worden afgesproken.
8.10. Uitgezonderd van partytenten zijn er geen verhuurproducten die buiten in de regen kunnen worden geplaatst en bij dreiging dient u maatregelen te nemen ter voorkoming dat producten worden blootgesteld aan (zure) regen.

Artikel 9. Deugdelijkheid en veiligheid
9.1. Partyverhuur Bollenstreek garandeert dat alle gehuurde producten geschikt zijn voor het gebruik waartoe het product dient te worden gebruikt.
9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Partyverhuur Bollenstreek in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de producten.
9.3. In het geval dat de producten niet voldoen aan de specificaties waartoe het product normaliter aan zou moeten voldoen, dan dient dit direct te worden gecommuniceerd met Partyverhuur Bollenstreek.
9.4. De deugdelijkheid van producten wordt periodiek gecontroleerd en als geconstateerd vervangen waar nodig. De huurder is verantwoordelijk om voor gebruik de producten op gebreken te controleren. Dit voorkomt dat bijvoorbeeld een stoel of de voet van een partytent krast op een ondergrond waar de huurder dit zou kunnen voorkomen in overleg met de verhuurder.

Artikel 10. Keuring
10.1. De producten zijn zorgvuldig gecontroleerd op gebreken voordat de ze worden afgehaald danwel bezorgd. De huurder dient dit na ontvangst van de producten eveneens te controleren en indien er mankementen zijn, dit door te geven aan Partyverhuur Bollenstreek.
10.2. Bij beschadiging of defect aan de goederen die tijdens de huur zijn opgelopen, moet Partyverhuur Bollenstreek zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Bij schade aan het product is het mogelijk dat er extra kosten in rekening worden gebracht.
10.3. De huurder mag het product enkel gebruiken waarvoor het bestemd is en dient dit op een zorgvuldige manier te bewaken.

Artikel 11. Niet nakomen, ontbinding, opschorting
Partyverhuur Bollenstreek is bevoegd om de aanvraag of overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden van de uitvoering. Dit kan het gevolg zijn als de huurder in strijd handelt met de overeenkomst, een onderhands akkoord wordt aangeboden of in strijd met de algemene Nederlandse wettelijke bepaling wordt gehandeld.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. De huurder die de producten bij Partyverhuur Bollenstreek huurt is aansprakelijk voor eventueel opgedane schade na of tijdens gebruik van de gehuurde producten. De huurder is hierdoor aansprakelijk voor het in dezelfde staat retourneren zoals de producten ook zijn afgenomen of bezorgd. Na ontvangst van de gehuurde producten worden deze gecontroleerd op de werking en schade.
12.2. Voor onherstelbaar beschadigd glaswerk en bestek wordt, per product, € 3,- euro in rekening gebracht, bij servieswerk is dit bedrag € 5,00 euro per product. Dit geldt niet voor omstandigheden waarbij het gaat om meer dan 5 producten, hierbij kan het volledige herstelbedrag in rekening worden gebracht. Voor (in aankoop meer kostbare) producten zoals schalen en bierpullen kan een hogere vervangingswaarde worden berekend.
12.3. Producten die niet tegen water kunnen mogen niet nat worden, dit staat op de website aangegeven of wordt in de productomschrijving bij het artikel beschreven.
12.4. Partyverhuur Bollenstreek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de gebruiksaanwijzing welke op de website of bij het artikel zelf wordt meegeleverd. Daarbij is er ten alle tijden extra oplettendheid vereist bij producten, waarvan kinderen, ouderen of andere consumenten die extra oplettendheid vereisen gebruik maken of bij in de buurt zijn van het gehuurde product dat extra oplettendheid vereist.
12.5. Nalatigheid in het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of anderszins gebruik van de artikelen waarvoor ze gemaakt zijn, is Partyverhuur Bollenstreek niet voor aansprakelijk.
12.5. Partyverhuur Bollenstreek kan niet aansprakelijk worden gesteld door advies dat door de medewerker van het bedrijf wordt verstrekt.
12.6. Om diefstal te voorkomen is de huurder verplicht om maatregelen te nemen waardoor diefstal wordt uitgesloten, omdat de huurder verplicht is om de gehuurde goederen retour te brengen/ retour worden opgehaald.

Artikel 13. Overmacht
13.1. Onder overmacht in deze algemene voorwaarden wordt elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Partyverhuur Bollenstreek en haar huurders overeenkomst verstaan.
13.2. Overmacht geeft Partyverhuur Bollenstreek het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering op te schorten zonder eventuele vergoeding voor de eventueel geleden schade.
13.3. Partytenten worden opgesteld tot windkracht 3 of in een windvrije omgeving.

Artikel 14. Partiele nietigheid
Indien er een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden met de huurder niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen in stand.

Artikel 15. Plaats van nakoming en toepasselijk recht
15.1. De vestigingsplaats van Partyverhuur Bollenstreek is de plaats waar de huurder aan zijn verplichtingen moet voldoen, tenzij overige bepalingen zich daartegen verzetten.
15.2. Op alle aanvragen en overeenkomsten van Partyverhuur Bollenstreek is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.3. Alle geschillen, die ontstaan tussen de huurder en Partyverhuur Bollenstreek gesloten overeenkomst dan worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Partyverhuur Bollenstreek.

Huren bij PVBS, omdat...

bezorgmoment

Bezorgd en opgehaald wanneer het u uitkomt.

goedkoopst

Goedkoopste feestverhuurder v/d Bollenstreek.

gratis

Binnen 24 uur een gratis offerte ontvangen.

bezorgen

Bezorgd en opgehaald voor € 19,95 euro.

offerte

Gratis en vrijblijvend offerte aanvragen.

klantenservice

Uitgebreide klantenservice.

De Bollenstreek & omgeving

Lisse • Lisserbroek • Hillegom • Bennebroek • Vogelenzang • Beinsdorp • De Zilk • Noordwijkerhout • Noordwijk • Voorhout • Sassenheim • Warmond • Oegstgeest • Rijnsburg • Katwijk • Valkenburg • Nieuw Vennep.

Bezorgd & opgehaald voor € 19,95 euro